You don't have javascript enabled.
 

Investering i bæredygtighed og godt miljø

BJ-Gear tager ansvar for miljøet i og uden for virksomheden. Vi ønsker at yde vores bidrag til at nedbringe CO2-påvirkningen af klimaet og har samtidig fokus på at styrke medarbejdernes trivsel og sundhed. Derfor prioriterer vi bæredygtighed og ordentlige arbejdsforhold i vore investeringer og i de aktiviteter, vi sætter i værk. Det afspejler sig bl.a. i vores nye domicil og fabrik, hvor energiforbruget er reduceret markant gennem en effektiv isolering, intelligent styring af el og varme og varmegenvinding fra komfort- og procesudsugningen.

 

Miljøsikker affaldshåndtering
Farligt affald som skæreolie, kølesmøremiddel og maling opbevares forsvarligt og sendes til miljøkorrekt destruktion. Vi har desuden etableret et centralt kølesmøreanlæg, der sænker vores årlige forbrug af kølesmøremiddel med 50%.
Maskindele kan rengøres på vores miljøstation, hvor en olieudskiller sørger for at filtrere olieresterne fra vandet, inden det ledes ud i de offentlige kloakker.

Miljøstation
CTS-styring
Centralanlæg for køle- smørremiddel

Genbrug
Metalaffaldet fra produktionen - stål, rustfrit stål, aluminium og bronze - sorteres og sælges til genbrug. Vi genbruger selv alle emballager og paller, som vi modtager.
De indgår i forsendelsen af vores produkter.

Spåncentrifuge

Godt og sundt arbejdsmiljø

Fra administration til produktion har vi sørget for en ergonomisk og miljørigtig indretning af arbejdspladserne, der som minimum overholder kravene i arbejdsmiljøloven.
Et stort antal kraner klarer f.eks. de tunge løft i produktionen. Derudover har vi investeret i en effektiv procesventilation, der praktisk talt fjerner enhver skadelig emission i luften. 99,8 % af kølevæskerne i luften opfanges af filtrene og ledes tilbage i maskinerne. Som en ekstra gevinst genanvender vi dermed i stor udstrækning skæreolie og kølesmøremidler. Hvor det er muligt, centrifugeres metalspåner for skæreolie, som automatisk ledes tilbage til bearbejdnings-
centrene for genbrug. Støjisolerede rum og maskiner sikrer endvidere et meget lavt støjniveau i og omkring virksomheden.

BJ-Gear bakker op om et sundt arbejdsmiljø på mange forskellige områder bl.a. gennem:
”¢ Et moderne motionsrum, der står til rådighed for medarbejderne.
”¢ Forbud mod tobak, alkohol og andre rusmidler på virksomheden.

Medarbejderne spiller en aktiv rolle i forbedringen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det sker i den daglige kommunikation, men også gennem Samarbejdsudvalget og de løbende ArbejdsPladsVurderinger.

 

Professionel kemikaliestyring

BJ-Gear har sammen med eksterne eksperter udarbejdet arbejdspladsbrugsvejledninger (APB) til de områder, hvor der kan forekomme farlige kemikalier. Arbejdspladsbrugsvejledninger indeholder bl.a. kemikaliedokumenter, som omfatter sikkerhedsdatablade (SDS) og produktdatablade (PDB). Arbejdspladsbrugsvejledningerne er tilgængelige i et eksternt professionelt online system, hvilket giver fordele så som:

  • Altid opdateret informationer omkring kemikalier i ét system.
  • De enkelte medarbejdere har adgang til informationerne i APB.
  • Forebyggelse af ulykker med kemikalier ved at have klare retningslinjer og løbende uddannelse af medarbejdere.
  • Ved ulykker, der involverer kemikalier eller ved brand kan kemikalierne hurtigt identificeres og informationerne downloades til brug hos lægen, brandvæsenet etc.
  • Forbruget af de forskellige kemikalier kan måles og styres.
Hjertestarter

Sikkerhed og samaritter
Hos BJ-Gear er alle lovmæssige krav til sikkerhed i forbindelse med
f.eks. afskærmning af maskiner og håndteringen af farlige stoffer opfyldt.
Vi råder over et internt korps af samaritter, der kan give førstehjælp ved uheld. Akutberedskabet hos os omfatter også en hjertestarter, som ikke alene kan redde liv i vores virksomhed, men i nabovirksomheder og hos øvrige naboer. Vores hjertestarter indgår i en landsdækkende liste over hjertestartere, der står til rådighed i nødstilfælde.

ABA-anlæg

Et automatisk brandalarmeringsanlæg med følere i alle rum er koblet direkte op til det lokale brandværn. Det sikrer lynhurtig udrykning ved brand og mindsker risikoen for alvorlige skader på personer, bygninger, inventar, maskiner og produkter. Anlægget sørger også for, at medarbejderne automatisk via højtalere advares om brand og bliver bedt om at forlade bygningen.   


BJ-Gears ledelse, sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsudvalget arbejder løbende på at forbedre sikkerheden yderligere.

Medarbejdere BJ-Gear A/S

Personalepolitik og uddannelse

BJ-Gear er kendetegnet ved en uhøjtidelig og respektfuld omgangstone i organisationen,
et højt informationsniveau og en høj grad af medarbejderansvar. Vi har altid haft en høj medarbejderanciennitet, hvilket i stor grad tillægges det gode arbejdsklima på arbejdspladsen.

Vi bakker bl.a. op om medarbejdere, der ønsker at tilegne sig ny viden og beskæftige
sig med en bredere vifte af opgaver. Vi sørger for den nødvendige faglige opkvalificering.
For produktionsmedarbejdere kunne det f.eks. være truckcertifikat eller specialkurser i programmering og betjening af CNC-styrede maskiner. Oplæringen sker ofte som sidemandsoplæring, hvor erfarne kolleger sørger for en grundig instruktion i processer
og funktioner.
For at sikre en øget fleksibilitet samt overlap ved fravær, arbejder vi med en Cross Training Matrix, der beskriver medarbejdernes samlede kompetencer. Matrixen anvendes samtidig
som ledelsesværktøj til opkvalificering af medarbejdere.